جلوگیری از فرسایش مواد داخل ویترین با سایبان برقی مغازه

جلوگیری از فرسایش مواد داخل ویترین با سایبان برقی مغازه

اکثرا مغازه ها یک ویترین رو به بیرون دارند تا هویت مغازه خود را به مشتری شناسانده و اجناس خود را عرضه به عموم کنند.

دیده شده گاهی نیز یخچال سوپرماکت ها در قسمت بیرونی مغازه قرار میگیرد و یا خوراکی هایی مثل چیپس و پفک را در بیرون مغازه قرار میدهند تا فضای کمتری را در داخل مغازه اشغال کنند.

در این مواقع تابش شدید نور آفتاب در ساعاتی از روز باعث فرسایش و فاسد شدن اقسام نامبرده میشود.

حتی گاهی بارش باران نیز اقسام بیرون از مغازه را کثیف میکنند و صاحل مغازه خساراتی نیز میبیند.

استفاده از یک سایبان برقی مغازه در این جا جواب است.

سایبان برقی مغازه در بیرون مغازه نصب شده و منطقه تحت پوشش سایبان برقی مغازه از شر آفتاب شدید و بارش بارانم محفوظ میماند.

سایبان برقی مغازه امکان تبلیغات و چاپ را نیز داراست و صاحب مغازه میتواند محصولات خود را با چاپ روی سازه سایبان برقی مغازه به مشتریان عرضه کند.

 

جلوگیری از فرسایش مواد داخل ویترین با سایبان برقی مغازه

 

پاسخ دهید